HDSR

ONDERNEMERS
Log in
Log in
open eID (eIDAS) forms

Alle formulieren

Kies het formulier dat bij uw activiteit past.

Formulieren

Naam
Contactformulier eIDAS
Melding activiteit onttrekken/lozen - grondwater
P00. Aanvraag vergunning voor grondwater (via OLO)
P01. Aanvraag watervergunning dam met duiker aanleggen, wijzigen of verwijderen DigiD logo. eHerkenning logo.
P02. Aanvraag watervergunning voor een bouwwerk DigiD logo. eHerkenning logo.
P03. Aanvraag watervergunning voor brug aanleggen, repareren of verwijderen DigiD logo. eHerkenning logo.
P04. Aanvraag watervergunning peilafwijkingen DigiD logo. eHerkenning logo.
P05. Aanvraag watervergunning beschoeiingen en damwanden (inclusief compenseren) DigiD logo. eHerkenning logo.
P06. Aanvraag watervergunning peilscheidend en/of peilregelend kunstwerk DigiD logo. eHerkenning logo.
P07. Aanvraag watervergunning werkzaamheden bij een waterkering DigiD logo. eHerkenning logo.
P08. Aanvraag watervergunning natuurvriendelijke oever DigiD logo. eHerkenning logo.
P09. Aanvraag watervergunning vervangen grasmat op een dijk DigiD logo. eHerkenning logo.
P10.2020 Aanvraag subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem DigiD logo. eHerkenning logo.
P10.2022 Aanvraag subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem DigiD logo. eHerkenning logo.
P11. Aanvraag watervergunning voor aanbrengen of verwijderen van beplanting DigiD logo. eHerkenning logo.
P12. Aanvraag watervergunning voor versneld afvoeren en lozen hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak DigiD logo. eHerkenning logo.
P13. Aanvraag watervergunning voor duikers DigiD logo. eHerkenning logo.
P14. Aanvraag bijdrageregeling blauwe bewoners initiatieven DigiD logo. eHerkenning logo.
P15. Verzoek tot handhaving DigiD logo. eHerkenning logo.
P16. Muskusrat melden DigiD logo. eHerkenning logo.
P17. Aanvraag watervergunning voor kabels en/of leidingen DigiD logo. eHerkenning logo.
P18. Vaarvergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
P19. Melding incident DigiD logo. eHerkenning logo.
P19. Melding incident (Ellen) DigiD logo. eHerkenning logo.
P20. Melding onttrekken (en lozen) van grondwater voor bouwput of sleufbemaling DigiD logo. eHerkenning logo.
P21. Aanvraag watervergunning voor dempen van oppervlaktewater (inclusief compenseren) DigiD logo. eHerkenning logo.
P21a.Integraal aanvraagformulier voor dempen en graven van oppervlaktewater DigiD logo. eHerkenning logo.
P22. Aanvraag watervergunning voor aanleggen uitstroomvoorzieningen en lozen op oppervlaktewater DigiD logo. eHerkenning logo.
P24. Aanvraag watervergunning voor aanleggen onttrekkingspunt en onttrekken oppervlaktewater DigiD logo. eHerkenning logo.
P25. Bezwaar maken DigiD logo. eHerkenning logo.
P26a - Aanvraag watervergunning voor graven van oppervlaktewater gecombineerd DigiD logo. eHerkenning logo.
P26 - Aanvraag watervergunning voor graven van oppervlaktewater DigiD logo. eHerkenning logo.
P27. Aanvraag watervergunning voor steigers en vlonders DigiD logo. eHerkenning logo.
P28. Aanvraag watervergunning voor grondboring, sondering en peilbuizen DigiD logo. eHerkenning logo.
P38. Verzoek uitbetaling bijdrageregeling blauwe bewoners initiatieven DigiD logo. eHerkenning logo.
P39. Afmelding grondwateronttrekking - Melding DigiD logo. eHerkenning logo.
P40. Zienswijze op ontwerpvergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
P41. Intrekking vergunning of aanvraag DigiD logo. eHerkenning logo.
P42. Jaaropgave grontwateronttrekking - Melding DigiD logo. eHerkenning logo.
P43. Klacht indienen DigiD logo. eHerkenning logo.
P44. Melding activiteit DigiD logo. eHerkenning logo.
P45. Melding start werkzaamheden watervergunning waterstaatswerken DigiD logo. eHerkenning logo.
P46. Schouw aanmelden inloopavond onderhoud DigiD logo. eHerkenning logo.
P47. Schouw gereedmelding DigiD logo. eHerkenning logo.
P48. Schouw reactie DigiD logo. eHerkenning logo.
P49. Schouw uitstel onderhoud DigiD logo. eHerkenning logo.
P50. Startdatum grondwateronttrekking doorgeven of wijzigen - Melding / Vergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
P51. Verlengen vergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
P52. Vooroverleg aanvragen DigiD logo. eHerkenning logo.
P53. Melding Datalek DigiD logo. eHerkenning logo.
P56. Meldpunt verbetering kwaliteit DigiD logo.
P59. Zienswijze ter inzage legger keur DigiD logo. eHerkenning logo.
P60. Verzoek uitbetaling subsidieregeling regionaal partnerschap voor water en bodem DigiD logo. eHerkenning logo.
P61. Verzoek bewijsvoering stimuleringsprogramma agrarisch waterbeheer DigiD logo. eHerkenning logo.
P62. Indienen m.e.r. beoordeling grondwater - Vergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
P63. Aanvraag watervergunning voor objecten DigiD logo. eHerkenning logo.
P64. Vrijstelling onderhoudsverplichting natuursloten DigiD logo. eHerkenning logo.
P65 - Afmelding grondwateronttrekking - Vergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
P66. Jaaropgave grondwateronttrekking - Vergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
Patrick test DigiD logo. eHerkenning logo.
Patrick TEST 1 DigiD logo. eHerkenning logo.
Test 2019 V1 DigiD logo. eHerkenning logo.
test2020v1 DigiD logo. eHerkenning logo.
Test4 DigiD logo. eHerkenning logo.
Test 5 DigiD logo. eHerkenning logo.
Test6 DigiD logo. eHerkenning logo.
Test 7.1 met eIDAS DigiD logo. eHerkenning logo.
Test 7.1 v2 DigiD logo. eHerkenning logo.
Training Albert DigiD logo. eHerkenning logo.